Algemene Voorwaarden SAMENKRAMEN.NL

01-11-2023 – Versie 4.0.

SAMENKRAMEN.NL is een onafhankelijke informatieve website (Netwerk) voor gezinnen die aan uitbreiding denken, zwangere, net bevallen dames en aanverwante professies. Aanbieders e.d. plaatsen hun aanbod zelf op de website SAMENKRAMEN.NL door gebruik te maken van de aanmeldingspagina.

Ten aanzien van deze dienstverlening heeft SAMENKRAMEN slechts een faciliterende rol.

Gedurende het gebruik van de Website zijn deze Algemene Voorwaarden te allen tijde van toepassing.

Lees de onderstaande Algemene Voorwaarden dan ook aandachtig door!

Artikel 1. Definities

1.1. SAMENKRAMEN.NL: is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 57610452

1.2 Aanbieder: een natuurlijke of rechtspersoon die een (elektronische) overeenkomst aangaat met SAMENKRAMEN.NL.

1.3. Aanbiederspagina’s: de webpagina’s op SAMENKRAMEN.NL waar de dienstverlening en omschrijving van Aanbieder staan.

1.4. Ervaring: een door een gebruiker geschreven recensie van aanbieder aan deze gebruiker.

1.5. partner: Een andere website dan SAMENKRAMEN.NL waar (een gedeelte van) de inhoud van SAMENKRAMEN.NL (automatisch) wordt gepubliceerd.

1.6. Algemene Voorwaarden: Onderhavige voorwaarden.

1.7. Betaalde Diensten: een niet standaard aangeboden dienst van SAMENKRAMEN.NL die tegen betaling geleverd kan worden als Aanbieder daar apart om vraagt.

  1. Plaatsing activiteit
  2. Plaatsing advertenties
  3. Gebruik E-mailadres **@Samenkramen.nl

1.8 Overeenkomst: De overeenkomst die tot stand komt tussen SAMENKRAMEN- en Aanbieder.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de Overeenkomst tussen SAMENKRAMEN en Aanbieder. 2.2. De Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing op ieder gebruik door Aanbieder van de Website.

2.3. Eventuele door Aanbieder aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij deze apart schriftelijk bevestigd zijn door SAMENKRAMEN.

2.4. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden strijdig is met een bepaling uit een gesloten Overeenkomst prevaleert hetgeen in de Overeenkomst is bepaald.

Artikel 3. Totstandkoming Overeenkomst

3.1. Aanbieder gaat de Overeenkomst aan met SAMENKRAMEN door zich op de Website in te schrijven met zijn eigen e-mailadres en een zelfgekozen wachtwoord.

3.2. Aanbieder verklaart door inschrijving:

  1. Eerlijk en transparant te zijn over zijn bedrijfsvoering,
  2. te handelen volgens de hoogste ethische normen en gedragscode(s) die gangbaar zijn binnen zijn vakgebied

Deze verklaring geldt ook gedurende de looptijd van de Overeenkomst.

3.3. SAMENKRAMEN heeft het recht, zonder opgaaf van reden, de inschrijving van Aanbieder te weigeren of te

beëindigen. Dit geldt in het bijzonder wanneer Aanbieder niet aan het vorige lid blijkt te voldoen. Voor wat  betreft het handelen onder subs. A en B mag SAMENKRAMEN hierbij afgaan op geplaatste Ervaringen.

3.4. Voorts mag SAMENKRAMEN de inschrijving van Aanbieder aanpassen, inclusief de gekozen categorieën en specialisaties, als deze volgens SAMENKRAMEN onjuist of onvolledig zijn.

Artikel 4. Toegang en updates

4.1. SAMENKRAMEN zal Aanbieder gedurende de looptijd van de Overeenkomst de toegang tot de Website verschaffen.

4.2. Het is Aanbieder verboden het door hem gekozen wachtwoord aan derden te verstrekken of over te dragen. SAMENKRAMEN is niet verantwoordelijk voor misbruik en mag ervan uitgaan dat een persoon die zich aanmeldt op

de Website met Aanbieders gebruikersnaam en wachtwoord, ook daadwerkelijk de Aanbieder is. Aanbieder dient SAMENKRAMEN op de hoogte te stellen als Aanbieder een vermoeden heeft dat het wachtwoord in handen is

gekomen van onbevoegden. SAMENKRAMEN heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

4.3. Aanbieder stelt SAMENKRAMEN steeds onverwijld elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in (persoons)gegevens als voor en achternaam van de contactpersoon, bedrijfsnaam, e-mailadressen, telefoonnummer en overige gegevens die voor het beheer van de Website door SAMENKRAMEN van belang zijn.

4.4. SAMENKRAMEN heeft het recht de programmatuur van de Website van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Omdat de Website aan meerdere Aanbieders wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Aanbieder van een bepaalde aanpassing af te zien. SAMENKRAMEN is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door het aanpassen van de Website.

4.5. SAMENKRAMEN behoudt zich het recht voor de Website tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van

onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. SAMENKRAMEN zal wegens zodanige buitengebruikstelling nimmer tot enige schade jegens Aanbieder gehouden zijn.

Artikel 5. Voorwaarden omtrent inhoud

5.1. SAMENKRAMEN zal Aanbieder gelegenheid bieden de Aanbiederspagina’s te vullen, binnen de door haar gestelde beperkingen. Aanbieder bepaalt welke informatie op de Aanbiederspagina’s toegankelijk wordt gemaakt. Denk hierbij onder andere aan de informatie over de dienstverlening van Aanbieder. Aanbieder is er dan ook verantwoordelijk voor dat de informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. SAMENKRAMEN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Website opgeslagen en/of toegankelijk gemaakte informatie.

5.2. Het is niet toegestaan om informatie via de Website te verspreiden op een manier die onrechtmatig is jegens
derden. Aanbieder vrijwaart SAMENKRAMEN voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat
de door Aanbieder met behulp van de Website opgeslagen en/of toegankelijk gemaakte informatie
onrechtmatig is. Hieronder valt onder meer de schending van intellectuele eigendomsrechten of privacy van
derden.

5.3. Mocht SAMENKRAMEN een redelijk vermoeden hebben van dan wel tot het besef komen dat de informatie, die Aanbieder met behulp van de Website heeft opgeslagen en/of toegankelijk heeft gemaakt, onrechtmatig is, dan zal SAMENKRAMEN direct handelen om de informatie te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Dit naar oordeel van SAMENKRAMEN. In geen geval zal SAMENKRAMEN aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.

5.4. Aanbieder dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Website en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door SAMENKRAMEN mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker van de Website.

5.5. De Aanbiederpagina’s mogen geen onware informatie bevatten. Ook is het niet toegestaan om bij enig gebruik van de Website de indruk te wekken dat Aanbieder een partner van SAMENKRAMEN is.

5.7. Indien Aanbieder kennelijk in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden heeft SAMENKRAMEN het recht de Aanbiederpagina’s en andere vermeldingen van Aanbieder zonder opgaaf van redenen te weigeren, aan te passen of te verwijderen, en om de Aanbieder de toegang tot de Website te ontzeggen.

 

Artikel 6. Ervaringen

6.1. De Ervaringen op SAMENKRAMEN bevatten persoonlijke meningen en ervaringen van gebruikers / bezoekers van de Website. (het netwerk)

SAMENKRAMEN is niet verantwoordelijk voor de inhoud of eventuele gevolgen ervan. Er zullen zowel goede als slechte ervaringen worden geplaatst.

6.2. Het is Aanbieder toegestaan de Ervaringen die hem betreffen, die door gebruikers / bezoekers op de Website worden geplaatst, te gebruiken of te verspreiden in andere media, mits hij maar adequate bronvermelding hanteert en de Ervaringen niet aanpast.

6.3. SAMENKRAMEN is niet gehouden om berichten over Aanbieder aan te passen of te verwijderen vanwege het enkele feit dat deze negatief of kritisch zijn over Aanbieder. Bij gemotiveerde betwisting van de juistheid zal SAMENKRAMEN de gebruiker om een weerwoord vragen en op basis daarvan besluiten wat te doen met een Ervaring.

6.4. Voorts is SAMENKRAMEN gerechtigd een Ervaring aan te passen of te verwijderen als deze kennelijk in strijd is met de Nederlandse wet (of andere toepasselijke wet- of regelgeving) of naar het oordeel van SAMENKRAMEN irrelevant voor de Website, nodeloos grievend, onfatsoenlijk of onvoldoende onderbouwd is. SAMENKRAMEN hoeft hierover geen overleg te voeren met de gebruiker die de Ervaring plaatst.

Artikel 7. Licentie

7.1. Aanbieder garandeert dat hij rechthebbende van de auteursrechten op de informatie op de Aanbiederpagina’s is. Daarbij garandeert Aanbieder SAMENKRAMEN volledig bevoegd te zijn om de Overeenkomst, waaronder de licentie in het volgende lid, aan te gaan.

7.2. Aanbieder verstrekt SAMENKRAMEN een niet exclusief gebruiksrecht met als doel de informatie op de Aanbiederpagina’s op de Website te openbaren en te verveelvoudigen. Daarnaast verstrekt

Aanbieder SAMENKRAMEN het recht om de informatie op de Aanbiederpagina’s in licentie te geven aan haar Mediapartners. De licentie is niet-exclusief en geldt zowel voor commercieel als non-commercieel gebruik in

onbeperkte aantallen. SAMENKRAMEN zal op de Website een geactualiseerde lijst van Mediapartners opnemen.

7.2.1. Van bovenstaande kan worden afgeweken, indien de Aanbieder voor plaatsing dit duidelijk schriftelijk
kenbaar maakt.

7.3. Een door SAMENKRAMEN aan een Mediapartner tijdens de overeenkomst verstrekte licentie, loopt voor de duur van de overeenkomst en kan niet tussentijds worden opgezegd. Na beëindiging van de overeenkomst zal SAMENKRAMEN zich inspannen zo snel mogelijk de betreffende materialen te laten verwijderen, maar zij is niet verplicht dit per direct te laten gebeuren.

7.4. Een Mediapartner is niet gehouden de Aanbieder Pagina’s van Aanbieder voor het publiek toegankelijk te maken. Het is de vrije keuze van de Mediapartner welke Aanbieders hij wenst te vermelden.

Artikel 8. Betaalde diensten

8.1. SAMENKRAMEN kan van tijd tot tijd betaalde Diensten introduceren die Aanbieder tegen betaling kan
afnemen.
8.2. De kosten van betaalde diensten worden vermeld bij de betreffende diensten. Prijzen zijn altijd genoemd in
Euro’s en exclusief BTW. (tenzij anders vermeld!) Eventuele extra gemaakte kosten worden aan de Aanbieder
doorberekend. 8.3. Verschuldigde bedragen voor plaatsing advertenties en activiteiten en gebruik van een
mailadres dienen vooraf te worden voldaan.

Bij plaatsing van advertenties e.d. dienen de facturen binnen 14 dagen te worden voldaan.

8.4. Optionele Diensten zijn steeds opzegbaar via de daartoe geboden interface op de Website. SAMENKRAMEN zal
zo snel mogelijk daarna het gebruik van de Diensten beëindigen. De kosten van Diensten gebruikt voor
beëindiging blijven verschuldigd.

8.5. SAMENKRAMEN mag de inhoud en wijze van aanbieden van betaalde Diensten op elk moment wijzigen, alsook betaalde Diensten annuleren als het aanbieden daarvan economisch gezien niet meer van haar gevergd kan worden. Zij zal Aanbieder hier tijdig over informeren.

8.6    Tenzij anders overeengekomen zullen door de Gebruiker aan Samenkramen gedane betalingen niet worden gerestitueerd bij tussentijdse beëindiging van het gebruik van de Dienst.

Artikel 9. Vergoeding

9.1. Alle prijzen vermeld op de website zijn onder voorbehoud van typefouten. De aanbieder blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de vermelde prijs. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid
aanvaard. 9.2. Voor de verleende licentie dan wel de gebruiksrechten door Aanbieder in artikel 7 is SAMENKRAMEN geen vergoeding aan Aanbieder verschuldigd.

9.3. Bij een niet tijdige betaling van vergoedingen voor de betaalde Diensten is Aanbieder, naast het verschuldigde bedrag en de daarop verschenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

9.4. In het vorige heeft SAMENKRAMEN voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1. De aansprakelijkheid van SAMENKRAMEN jegens Aanbieder, uit welken hoofde dan ook, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot directe schade voortvloeiend uit opzettelijk of grof nalatig handelen door SAMENKRAMEN. In geval van wanprestatie bij een

Betaalde Dienst is SAMENKRAMEN ’s aansprakelijkheid beperkt tot vervangende schadevergoeding, dat wil zeggen de kosten van de achtergebleven prestatie.

10.2. SAMENKRAMEN is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Aanbieder of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, een valse Ervaring, verlies van informatie (waaronder de Aanbiederpagina’s) dan wel schade wegens openbaarmaking daarvan en immateriële schade. Aanbieder dient te allen tijde zelf zorg te dragen voor een back-up van haar informatie.

10.3. Aanbieder vrijwaart SAMENKRAMEN voor alle aanspraken van derden uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Website.

10.4. De beperkingen van aansprakelijkheid van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van SAMENKRAMEN.

10.5 Het is de Gebruiker niet toegestaan om de rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Samenkramen en Aanbieder, geheel of gedeeltelijk aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Samenkramen.

Artikel 11. Overmacht

11.1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie-infrastructuur, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat

SAMENKRAMEN door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van SAMENKRAMEN kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

U vrijwaart samenkramen volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden op enige wijze voortvloeiende uit en/of verband houdende met een door u gemaakte website.

Artikel 12. Duur en beëindiging

12.1. Aanbieder en SAMENKRAMEN gaan de Overeenkomst aan voor onbepaalde tijd. Deze Overeenkomst kan door Partijen, zonder inachtneming van een opzegtermijn, direct worden beëindigd.

12.2. Betaalde Diensten worden voor bepaalde tijd aangegaan en kunnen eveneens zonder opzegtermijn worden
beëindigd.

12.3. Indien een Partij niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins tijdig voldoet aan enige verplichting die voor haar uit enige Overeenkomst mocht voortvloeien, is deze Partij in verzuim en de andere Partij gerechtigd zonder ingebrekestelling de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd de andere rechten van de ontbindende Partij en zonder dat de ontbindende Partij schadeplichtig is.

12.4. In geval van ontbinding of opzegging zullen de volgende artikelen na het einde van de Overeenkomst
doorlopen:

 

–       Licentie (artikel 7);

–       Aansprakelijkheid (artikel 10);

Artikel 13. Wijzigingen AV

13.1. SAMENKRAMEN behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

13.2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving.

13.3. Indien Aanbieder een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de Overeenkomst beëindigen per de datum dat de wijzigingen in werking treden.

13.4. Eventuele overeenkomsten tot levering van betaalde Diensten komen ook te vervallen per deze datum. SAMENKRAMEN is niet gehouden tot terugbetalen van reeds betaalde vergoedingen.

Artikel 14. Slotbepalingen

14.1. Op deze Algemene Voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam. Deze Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde door SAMENKRAMEN aangepast worden. SAMENKRAMEN adviseert daarom de Algemene Voorwaarden regelmatig te bekijken.

14.2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.

14.3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.

14.4. Partiële nietigheid: Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

14.5. SAMENKRAMEN is gerechtigd deze Overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende rechten en verplichtingen over te dragen aan een derde die de Website en/of bijbehorende dienstverlening van haar overneemt.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact op.

SamenKramen

Coppenolstraat 6
1827 JP Alkmaar

info@samenkramen.nl